banner fusie #groeien om klein te blijven
locatie galmaarden

Galmaarden

locatie gooik

Gooik

locatie herne

Herne

Veelgestelde vragen

Heb je vragen? Dat is perfect normaal.

Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen. Misschien biedt dit wel een eerste antwoord op jouw vragen.

GEMEENTENAAM

Wordt de nieuwe naam van de fusiegemeente ook officieel gebruikt? Leidt gebruik ervan op documenten zoals een identiteitskaart niet tot een verlies van de (etymologische) geschiedenis van onze gemeenten?

De nieuwe naam van de gemeente wordt officieel gebruikt in elke communicatie en wordt ook door onze hogere overheden als officiële naam geregistreerd in het rijksregister. Op zich blijven de namen van de deelgemeenten doorleven en kunnen deze gebruikt blijven worden in een informele context. Het zou inderdaad jammer zijn om ze zonder meer te zien verdwijnen. Ook de postcodes van de huidige gemeenten blijven behouden. Met de keuze van de nieuwe naam wordt niet licht omgesprongen. Niets sluit dat hij gebaseerd zal zijn op etymologische, geschiedkundige, volkskundige of geografische gronden.

Wordt de nieuwe naam van de gemeente een soort van ''overkoepelende'' naam? Blijven de namen van de (deel)gemeenten behouden?

De fusie van de 3 gemeenten met hun deelgemeenten wordt beschouwd als een samengaan van 12 dorpen. Alle deelgemeenten zoals Herne, Sint-Pieters-Kapelle, Vollezele en Kester blijven bestaan maar krijgen na de fusie één overkoepelende naam.

Wordt de keuze voor de nieuwe naam van de fusiegemeente bepaald door het voorstel dat het meeste stemmen krijgt? Dan vrees ik dat het om een opbod zal gaan tussen of Groot-Galmaarden, Groot- Gooik of Groot-Herne. Kiezen dan maar voor Klein-Pajottenland zodat iedereen tevreden is?

De nieuwe gemeentenaam is niet diegene die het vaakst wordt gesuggereerd. Tot 15 september konden voorstellen ingediend worden. Die lijst wordt door een "jury", samengesteld uit personeelsleden, mandatarissen en een aantal deskundige inwoners, herleid tot een "shortlist" van een 5-tal namen. Uit die selectie kunnen alle inwoners vervolgens stemmen op hun favoriet. Het is pas in deze fase van de procedure dat de naam met de meeste stemmen wordt weerhouden. Nadien komt het de drie gemeenteraden toe om het voorstel dat de burgers het best bevalt ook goed te keuren. Over de stemprocedure wordt binnenkort gecommuniceerd. Dat gebeurt via deze fusiewebsite, via de schriftelijke communicatie en via de pers.

DIENSTVERLENING

Welk gemeentehuis wordt "ons" gemeentehuis na de fusie?

De grote oppervlakte van de gemeente is één van de aandachtspunten waar we rekening moeten mee houden. Dit brengt grote afstanden met zich mee. In de 3 gemeenten is er momenteel geen echte centrumfunctie aanwezig. Dat wensen we ook zo te behouden, wat betekent dat we onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger willen houden of brengen. Daarom willen we momenteel dat de huidige ‘gemeentehuizen’ ook in de toekomst de functie van eerstelijnsonthaal behouden. Tegelijkertijd wordt de zin voor innovatie en digitalisering doorgetrokken. Zo brengen we de dienstverlening zelfs tot bij jou thuis en maakt de grootte van de fusiegemeente niet zoveel meer uit. Al beseffen we als geen ander dat ook de fysieke dienstverlening in ons Pajottenland dicht bij de burger georganiseerd moet blijven. Nog niet iedereen heeft de volle toegang tot alle digitale mogelijkheden.

Zullen alle containerparken worden behouden?

Op dat vlak verschilt het beleid tussen de 3 lokale besturen. Herne en Gooik worden bediend door Intradura. Galmaarden is aangesloten bij Ilva. De drie gemeenten zijn allemaal aan hun eigen partner verbonden tot 2036. We nemen de volgende maanden de tijd om een gepaste en vlot werkende overgang te organiseren naar één partner. Daarbij moeten we uiteraard rekening houden met de uitstapvoorwaarden van zowel Ilva als Intradura. Het lijkt er op dat deze oefening tegen 2025 niet klaar moet zijn en dat we daar nog even langer de tijd kunnen voor nemen. Deze tijdsinvestering verdient dit beleidsdomein ook, want het is voor de burger een zeer belangrijke dienstverlening.

De milieuparken in de 3 gemeenten hebben blijkbaar een andere beheerder; hoe zal dit na de fusie verlopen en zullen de inwoners in de 3 parken terecht kunnen?

Op termijn willen we dat de nieuw te vormen gemeente door 1 afvalintercommunale wordt bediend. Mogelijk zal dit echter niet meteen vanaf 1 januari 2025 (startdatum nieuwe gemeente) het geval zijn. De onderhandelingen met beide intercommunales zijn recent opgestart. Het evenwicht tussen een vlotte en correcte dienstverlening aan elke burger én de financiële lasten verbonden aan een keuze voor hetzij intradura, hetzij Ilva zullen bepalend zijn voor de keuze van de lokale besturen. We zijn elk nog tot 2036 verbonden aan onze intercommunales. Gooik en Herne bij Intradura, Galmaarden bij Ilva. Wat de milieuparken betreft is het op vandaag enkel mogelijk om binnen de werking van Ilva alle containerparken uit de Ilva-regio te bezoeken. Deze vraag zal bijvoorbeeld ook in de verdere gesprekken met beide partners ook aan Intradura voorgelegd worden.

Wat met de senioractiviteiten momenteel georganiseerd door de gemeente zoals bijvoorbeeld het succesvolle seniorenfeest in Gooik. Dat behouden we graag op hetzelfde niveau. Voor Gooik en in Gooik, op de dezelfde locatie.

Galmaarden, Gooik en Herne hebben vandaag al een sterk gelijkende beleidsvisie. Onze gemeenten hebben ook eenzelfde DNA of anders gezegd een gelijkaardig ruimtelijk en sociaal profiel. Het wordt een grote uitdaging, maar alle reglementen zullen in de loop van de komende jaren op elkaar moeten worden afgestemd en gelijkgeschakeld. Vast staat dat we een landelijke Pajotse gemeente willen blijven. Dat betekent voor de inwoners een gemeente met onbetaalbare rust, stilte en propere lucht in een groen kader die mee is met haar tijd. Een gemeentie die haar inwoners voorziet van een goede dienstverlening door een efficiënt en modern lokaal beleid te voeren. Daarbij is onderlinge verbinding binnen de gemeenschap, onder andere via het verenigingsleven, zeer belangrijk. De levendigheid van de gemeenschappen in elk van de 12 dorpen op het grondgebied moet dan ook maximaal ondersteund worden. Het wordt dus geen centralistische stadscultuur, maar een focus op élk dorp: liever dan een 3-gemeentenbeleid voeren we in de toekomst een 12-dorpen-beleid voor Galmaarden, Vollezele, Tollembeek, Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen, Strijland,Herne, Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane.

Hoe zal de dienstverlening vanuit gemeentelijke diensten en het Sociaal Huis, georganiseerd worden? Wordt er een alternatief voorzien de digitale dienstverlening? Want lang niet alle senioiren zijn mee met deze evolutie.

Nadeel van de nieuw te vormen gemeente is de uitgestrektheid. We zijn er ons bewust van dat dit een uitdaging is en dat mensen dicht bij huis terecht moeten blijven kunnen voor belangrijke documenten. Daar wordt rekening mee gehouden. We beseffen dat digitalisering een oplossing kan zijn. Maar tegelijkertijd willen we ook niet de groep inwoners die niet of minder digitaal ervaren zijn in de problemen brengen. Ook zij verdienen een nabije dienstverlening zonder drempels. We beseffen dus dat we bij een samenvoeging bepaalde diensten op dezelfde plaats moeten houden. Gaandeweg zullen we echter gerichte keuzes moeten maken om ook op dat vlak efficiëntiewinsten te kunnen boeken. Maar, en dit benadrukken we graag, bij elke beslissing op eender welk moment in het traject staat de burger centraal.

Wat is de planning voor het uitgestelde dienstencentrum? En de planning voor Karoesel, het mobiele dienstencentrum georganiseerd door het Sociaal Huis, dat succesvol is als ontmoetingsmoment voor senioren? Uit een lopende bevraging, in het kader van het op te stellen memorandum, kwam uitdrukkelijk de wens naar voren om , naast een vast dienstencentrum, de huidige Karoesel te behouden in de 5 dorpskernen.

Galmaarden, Gooik en Herne hebben vandaag al een sterk gelijkende beleidsvisie. Onze gemeenten hebben ook eenzelfde DNA of anders gezegd een gelijkaardig ruimtelijk en sociaal profiel. Het wordt een grote uitdaging, maar alle reglementen zullen in de loop van de komende jaren op elkaar moeten worden afgestemd en gelijkgeschakeld. Vast staat dat we een landelijke Pajotse gemeente willen blijven. Dat betekent voor de inwoners een gemeente met onbetaalbare rust, stilte en propere lucht in een groen kader die mee is met haar tijd. Een gemeentie die haar inwoners voorziet van een goede dienstverlening door een efficiënt en modern lokaal beleid te voeren. Daarbij is onderlinge verbinding binnen de gemeenschap, onder andere via het verenigingsleven, zeer belangrijk. De levendigheid van de gemeenschappen in elk van de 12 dorpen op het grondgebied moet dan ook maximaal ondersteund worden. Het wordt dus geen centralistische stadscultuur, maar een focus op élk dorp: liever dan een 3-gemeentenbeleid voeren we in de toekomst een 12-dorpen-beleid voor Galmaarden, Vollezele, Tollembeek, Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen, Strijland,Herne, Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane.

Bij de gemeentelijke fusies in 1977 waren er ook garanties dat de centrale gemeentehuizen behouden zouden blijven in elke gemeente, maar dat werd teniet gedaan door de volgende bestuursploeg. Hoe kunnen jullie garanderen dat dit zo blijft?

De grote oppervlakte van de gemeente is één van de aandachtspunten waar we rekening moeten mee houden. Dit brengt grote afstanden met zich mee. In de 3 gemeenten is er momenteel geen echte centrumfunctie aanwezig. Dat wensen we ook zo te behouden, wat betekent dat we onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger willen houden of brengen. Daarom willen we momenteel dat de huidige ‘gemeentehuizen’ ook in de toekomst de functie van eerstelijnsonthaal behouden. Tegelijkertijd wordt de zin voor innovatie en digitalisering doorgetrokken. Zo brengen we de dienstverlening zelfs tot bij jou thuis en maakt de grootte van de fusiegemeente niet zoveel meer uit. Al beseffen we als geen ander dat ook de fysieke dienstverlening in ons Pajottenland dicht bij de burger georganiseerd moet blijven. Nog niet iedereen heeft de volle toegang tot alle digitale mogelijkheden.

Zullen de technische diensten ook verhuizen naar een andere, misschien betere plek? Denk hierbij aan de gevaarlijke situatie die gecreërd wordt door de technische diensten in Galmaarden onder te brengen in de buurt van een basisschool. Kan een verhuis naar de industriezone van Herne hier geen oplossing bieden? #veilignaarschool

Op die vraag hebben we vandaag nog geen antwoord. We zoeken in het fusieverhaal inderdaad naar efficiëntiewinsten. Gedeelde infrastructuur is één van de elementen die in het vervolgtraject zeker ter sprake komt. Maar we weten ook dat deze fysieke verhuisbewegingen niet vanaf de eerste dag zullen gebeuren. Een bijkomende belangrijke bedenking is dat we voor de technische diensten een aantal stockeerplaatsen en uitvalsbasissen moeten behouden. Van op één centrale plaats dreigen de af te leggen afstanden binnen de nieuwe gemeente te groot te worden. De loodsen van de gemeentelijke technische dienst van Galmaarden grenzen inderdaad aan de school van Tollembeek. We zijn er echter van overtuigd dat de plannen voor de aanleg van een gescheiden voetpad langsheen de toegangsweg Schoolstraat en de inrichting van de fiets- en wandelweg aan de achterzijde van de school hun meerwaarde (nu al) bewijzen op het vlak van verkeersveiligheid.

Worden gemeentelijke diensten samengevoegd? Gemeentehuis, OCMW, gemeentearbeiders onder 1 groep?

Hierover kunnen we op dit moment nog geen uitspraak doen. In de bestuurskrachtanalyse werd alvast geadviseerd om centraal te besturen, maar de dienstverlening decentraal te organiseren met als uitgangspunt dat alles wat meerwaarde biedt voor de burger zo dicht mogelijk bij de burger georganiseerd wordt.

Wat met het dorpsrestaurant? Blijft dit doorgaan en indien ja op welke locatie? Wordt dit samen dit samen met andere deelgemeenten georganiseerd?

Het dorpsrestaurant in Galmaarden is een initiatief dat gewaardeerd wordt door de deelnemers. Het is met maandelijks meer dan 200 deelnemers een succesformule. Of dit initiatief navolging of uitbreiding krijgt, zal moeten geëvalueerd worden door de nieuwe beleidsploeg. Wat goed loopt hoef je niet meteen te veranderen. Het ziet er dus ook niet naar uit dat er zomaar met het initiatief gestopt zou worden.

FUSIEPARTNERS

Is de keuze van de gemeenten die in deze fusie stappen definitief?

Een principiële beslissing tot fusie bindt geen van de deelnemende besturen. Het is wél de duidelijke ambitie van de 3 besturen om een fusie voor te bereiden. Intensief onderzoek van de afgelopen en komende maanden moet aantonen dat de verschillen in structuur, in cultuur, in de financiële situatie en in de beleidsvisie van elk van de besturen op zich overbrugd kunnen worden. Ook de personeelsleden en de burgers zullen in deze fase actief betrokken worden. (zie de reeksen fusiecafés in elk van de drie gemeenten.) We willen ook vermijden dat Vlaanderen ons later bij een stad voegt. Vandaag mogen we nog zelf kiezen voor een samenwerking met gemeenten met eenzelfde DNA. We verkiezen daarom absoluut een fusie van Pajotse dorpen boven de rol van een randgemeente bij een stad.

Waarom is Lennik geen kandidaat? Dat lijkt mij geografisch dichter bij Gooik en zijn inwoners dan bijvoorbeeld Galmaarden. Of waarom wordt er niet meteen gekozen voor een nog grotere fusie met de zes besturen van de politiezone? Of bestaat de mogelijkheid dat de geplande fusie later nog met gemeenten als Lennik, Pepingen, Roosdaal of Bever wordt uitgebreid?

Ons buikgevoel liet ons al langer weten dat onze bestuurskracht onder druk stond. In de zomer van 2022 werd aan het burgemeestersoverleg van het Pajottenland voorgesteld om een gezamenlijke bestuurskrachtanalyse uit te voeren. De 7 aangesloten gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal staan namelijk voor dezelfde zware uitdagingen. Uiteindelijk namen 4 besturen (Galmaarden, Gooik, Herne en Pepingen) deel aan de analyse.

 • fusie check

  Lennik besliste een aparte bestuurskrachtanalyse uit te voeren. De studie is nog lopende.

 • fusie check

  Roosdaal koos voor het uitvoeren van een gezamenlijke bestuurskrachtanalyse met de gemeenten van de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal & Liedekerke).

 • fusie check

  Bever haakte af en stapte pas later in met een aparte bestuurskrachtanalyse. Bever is bovendien een faciliteitengemeente en het is daarom dus grondwettelijk niet mogelijk in een fusie te stappen.

 • fusie check

  Pepingen nam ondanks de herhaalde vraag nog geen standpunt in over een principiële beslissing tot vrijwillige fusie met de gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne.

Het is ook duidelijk dat een fusie een zeer complex proces is. Hoe meer partners in zo een verhaal betrokken worden, hoe zwaarder de opdracht wordt. Vanuit die vaststelling werd de piste van een grote fusie snel verlaten. Er was emotioneel noch politiek een draagvlak voor.

Waarom is Bever niet opgenomen in de fusieplannen?

Bever is een faciliteitengemeente en is per definitie om die reden uitgesloten van een deelname aan een fusie.

Wat zullen voor de inwoners op lange termijn de voor- en nadelen zijn van een fusie die beperkt is tot drie gemeenten?

Het voordeel om zelf partners te kiezen. Er is ook geen sprake van een andere partner die in die keuze gedwongen wordt. Een gemeenschappelijk draagvlak is de voornaamste basis om van te vertrekken.

Welke opportuniteiten zullen we mogelijk missen binnen de regio Pajottenland door in de fusie niet meer gemeenten op te nemen?

Geen. We blijven een deel van de regio Pajottenland en in die zin een partner van de ons omringende pajotse besturen.

Wanneer wordt de knoop echt doorgehakt of de fusie al dan niet doorgaat?

De beslissing moet door de 3 gemeenteraden genomen worden en dit moet alleszins gebeuren vóór 31 december van dit jaar.

WAAROM FUSIE

Ik vind nergens in de verkiezingsprogramma's van 2018 iets terug over een fusievoorstel. Wanneer hebben de gemeentebesturen het mandaat gekregen van de burgers om een fusie aan te gaan? Is deze fusie niet weeral een politiek spel om de macht te behouden? Ik ben niet gekant tegen een fusie maar denk dat dit beter vroeger gebeurde, met nog meer gemeenten en met een mandaat om de gesprekken aan te gaan.

Door de snel evoluerende context waarin lokale besturen zich vandaag bevinden is er tussen 2018 en 2023 heel wat veranderd. Vijf jaar maken wel degelijk een verschil op het vlak van werkkracht van de besturen. De financiële weerslag van recente crisissen hebben een grote invloed op het organisatorisch en financieel beleid van een lokaal bestuur van vandaag. In een vorige legislatuur is het woord fusie in de achtergrond niet geschuwd. Alleen was de situatie op dat ogenblik nog lang niet zo precair als ze vandaag blijkt uit de gevoerde bestuurskrachtanalyse. De drijfveer voor een fusieverhaal met 3, zoals ze momenteel wordt onderzocht, is absoluut niet alleen ingegeven door de fusiebonus die de Vlaamse overheid ons voorhoudt. Die is duidelijk welgekomen en die kon inderdaad hoger oplopen dan de vijf miljoen euro die we zouden mogen verwachten. Alleen moet je met gelijkgestemde partners van je eigen keuze aan tafel kunnen zitten. Die intentie is er van meet af aan bij de opmaak van een bestuurskrachtanalyse tijdens het najaar van 2022 steeds geweest. Zeven besturen hadden zich geëngageerd om gezamenlijk hun bestuurskracht te meten. Vier besturen gingen hiermee door , Pepingen dus ook. Bever, Lennik en Roosdaal maakten een eigen oefening die nu nog steeds lopende is en waarvan we nog geen resultaat kennen. Bovendien is een fusie met drie al eerder uitzonderlijk te noemen. De complexiteit van deze oefening om drie standpunten en werkwijzen te laten samenvloeien is best uitdagend te noemen.

Welke visie op de toekomst ligt ten grondslag aan deze beslissing?

Stilstand creëren behoort niet tot de intenties van het fusietraject, al zullen de organisaties een behoorlijke impact ondervinden en een grootschalig veranderingstraject moeten ondergaan. Maar de wil en de energie zijn groot omdat iedereen de realiteit en het nut ervan inziet. Niet overgaan tot een fusie hypothekeert de marge om lokaal beleid te kunnen blijven voeren. Dat heeft de bestuurskrachtanalyse aan het licht gebracht. De dienstverlening moet in een nieuwe gemeente met een grote uitgestrektheid bereikbaar blijven. Maar ze moet ook kwalitatief en efficiënt blijven. Iedere burger die belastingen betaalt, heeft recht op een professionele, tijdige en deskundige dienstverlening. We merken dat die kwaliteit onder druk komt te staan. De koppen bij elkaar steken en de handen in elkaar slaan kan hieraan absoluut verhelpen. We kunnen onze dienstverlening zowel in de breedte (continuïteit van dienstverlening) als in de diepte (ontwikkelen van een hogere deskundigheid en specialisatie) sterker maken. Daar wordt finaal de burger altijd beter van.

Waar liggen de gemeenschappelijke doelstellingen en waar wijken de doelen/interesses van elkaar af?

Galmaarden, Gooik en Herne hebben vandaag al een sterk gelijkende beleidsvisie. Onze gemeenten hebben ook eenzelfde DNA of anders gezegd een gelijkaardig ruimtelijk en sociaal profiel. Het wordt een grote uitdaging, maar alle reglementen zullen in de loop van de komende jaren op elkaar moeten worden afgestemd en gelijkgeschakeld. Vast staat dat we een landelijke Pajotse gemeente willen blijven. Dat betekent voor de inwoners een gemeente met onbetaalbare rust, stilte en propere lucht in een groen kader die mee is met haar tijd. Een gemeentie die haar inwoners voorziet van een goede dienstverlening door een efficiënt en modern lokaal beleid te voeren. Daarbij is onderlinge verbinding binnen de gemeenschap, onder andere via het verenigingsleven, zeer belangrijk. De levendigheid van de gemeenschappen in elk van de 12 dorpen op het grondgebied moet dan ook maximaal ondersteund worden. Het wordt dus geen centralistische stadscultuur, maar een focus op élk dorp: liever dan een 3-gemeentenbeleid voeren we in de toekomst een 12-dorpen-beleid voor Galmaarden, Vollezele, Tollembeek, Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen, Strijland,Herne, Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane.

Inspraak/Referendum

Waarom is de burger van elke kandidaat-gemeente niet om zijn mening gevraagd over het fusieproject? Waarom werd hierover geen democratische volksraadpleging gehouden?

Een fusie is een complexe aangelegenheid, die je in een brede context moet zien. Het is een vraag die niet zomaar te beantwoorden is met ‘ja’ of ‘nee’. Want dat is een referendum. In een traject van bewonersparticipatie kan er wél nagedacht en genuanceerd worden. Het is belangrijk dat alle aspecten bekeken worden. We willen onze inwoners daarom uitgebreid de kans geven om - met een open geest - de fusie mee vorm te geven via diverse inspraakmomenten. Gemeentes die ons met een fusietraject voorgingen, beschouwen het referendum niet als een succesnummer. Burgers kunnen geen bijvragen stellen of beantwoorden. Mensen moeten de wil hebben om zich tot deelname te engageren, waardoor vaak het vereiste quorum niet wordt bereikt. Daarom kiezen we liever de weg waarbij de mening van burgers actief kan worden ingebracht.

Gemeenteraden worden voor 6 jaar verkozen maar nemen door te fuseren beslissingen waar de inwoners decennialang de gevolgen van dragen. Hoe zeker zijn de besturen dat er bij de bevolking voldoende draagvlak is voor een beslissing met dergelijke lange termijnimpact? Kan vóór de definitieve beslissing tot fusie niet een brede raadpleging gehouden bij de bewoners over fundamentele deelaspecten ervan?

Er wordt naar het draagvlak gepeild door te luisteren, te informeren en door antwoorden te bieden voor het jaareinde op de meest prangende vragen. Een “stemming” via een burgerbevraging, referendum/volksraadpleging is in andere gemeenten met fusieplannen nooit een succesnummer gebleken. Ondermeer omdat de materie te complex is om met een simpele, niet onderbouwde of ongenuanceerde ja-neen-vraag te behandelen.

Belastingen/Financiën

Wat gebeurt er met de belastingen zoals de huidige milieubelasting van 40€ in Galmaarden die behouden bleef na invoering van Diftar?

De belasting waarover gesproken wordt, is een belasting die aanvullend opgelegd wordt vanuit de zorg voor het milieu. In het belastingreglement staat ook te lezen waar de inkomsten voor dienen (problematiek zwerfvuil, onderhoud openbaar domein zonder pesticiden, bermbeheer, enz.) Of die als dan niet behouden blijft, zal een keuze zijn die de nieuwe bestuursploeg moet maken.

Momenteel zijn de opcentiemen verschillend in de drie gemeenten. Hoeveel zullen de opcentiemen bedragen na de fusie?

Dat is een beslissing van de nieuwe bestuursploeg. Momenteel worden wel verschillende financiële simulaties gemaakt waarbij de ontvangsten uit opcentiemen en de aanvullende personenbelasting in de weegschaal worden gelegd.

Als we kijken naar de bedrijfswereld, dan had ik bij deze fusie een hoger ambitieniveau verwacht. Waarom wordt er, naast de schaalvoordelen, geen belastingsverlaging doorgevoerd? Want schaalvergroting betekent immers gemeenschappelijk bestuur, administratieve vereenvoudiging en schrapping van redundante werking.

Het is een streven om, zoals u aangeeft, ook de inwoner een voelbaar financieel voordeel te bezorgen door de belastingen op een haalbare voet te schalen. Of dit de laagste van de 3 wordt, weten we nog niet met zekerheid, maar dat is wel het streven. Uiteindelijk zal deze beslissing toekomen aan de nieuwe beleidsploeg. We willen hier wel aan toevoegen dat we voor de échte efficiëntie-oefening en het voelbare effect daarvan een termijn van minimaal 1 legislatuur zullen moeten rekenen. Dat blijkt uit eerdere fusieverhalen.

Hoe worden schulden vanuit het verleden gealloceerd? Ik neem aan dat de drie gemeenten een verschillende schuldgraad per capita hebben? Wordt alles samen in één pot gegooid?

Er is een verschil in schuldgraad, maar die zal op dit moment niet zo sterk afwijkend zijn als wordt gedacht. Momenteel spreken we van ongeveer 25 mio euro openstaande schuld voor de 3 besturen samen. Daarvan wordt via de fusiebonus ongeveer 5 mio euro overgenomen door de Vlaamse overheid. In een nieuwe gemeente komen alle financiële middelen inderdaad samen. Zowel uitgaven als ontvangsten (inclusief de opgebouwde en nog aan te gane schulden).

Ik lees dat er door zo een fusie extra financiële besparingen zullen zijn. Ik zou graag een tabel zien met concrete cijfers voor de 3 gemeenten: hoe evolueert de kostprijs van de dienstverlening voor de 3 gemeentes als we niets doen? Hoe evolueert diezelfde kostprijs voor de 3 gemeentes bij een fusie? En dat voor de komende 10 jaar.

Deze informatie werd gedurende de voorbije weken verzameld door de financiële diensten onder begeleiding van de transitiemanager. Er werden ook een aantal simulaties gemaakt voor de te verwachten situaties met en zonder fusie. Uit deze simulaties blijkt dat bij een gelijkblijvend beleid, zonder beleidsmatige of financiële ingrepen, geen van de 3 gemeenten in een volgende legislatuur hetzij een positief beschikbaar budgettair resultaat behaalt, noch dat de autofinancieringsmarge volstaat om dat resultaat bv. door de opname van leningen positief te houden. De simulaties worden momenteel nog verder op punt gesteld. Het is geen sinecure om de te verwachten impact van de fusie correct financieel in kaart te brengen. We baseren ons daarbij op een aantal prioritaire paramaters (ontvangsten uit belastingen en gemeentefonds; uitgaven personeel, subsidies en premies, werkingskosten) en op ervaringen van fusiebesturen die ons zijn voorgegaan. Uiteraard zullen de beleidskeuzes die een nieuwe bestuursploeg in 2025 zal moeten maken pas echt duidelijk maken hoe het nieuwe fusiebestuur financieel slagkrachtig wordt. Eens de simulaties aan de raadsleden werden gepresenteerd, zal deze informatie ook met onze burgers gedeeld kunnen worden.

Blijven de subsidies behouden omdat wij een plattelandsgemeente (uit het Plattelandsfonds) zijn. En zo ja, bestaan daar ramingen over? Krijgt de fusie gemeente meer subsidies dan de optelsom van de drie gemeenten apart?

De vaste subsidies die wij ontvangen vanuit Vlaanderen, blijven behouden. De ramingen van deze subsidies zijn ofwel gebaseerd op vaste groeipercentages of berekend maximum tot en met 2026. Voor het gemeentefonds en openruimtefonds bijvoorbeeld bestaat er een garantieregeling, waardoor de nieuwe gemeente nooit minder kan ontvangen dan de 3 gemeenten apart. Deze regeling moet stabiliteit bieden aan de nieuwe gemeente. Ook voor andere aanvullende dotaties (zoals compensatie afschaffing Eliataks en integratie van sectorale subsidies) wordt de som van de aparte dotaties genomen voor het bepalen van de dotatie aan de nieuwe gemeente. De subsidie voor het Plattelandsfonds dient elke 6 jaar opnieuw bekrachtigd te worden. Deze is op dit moment tot en met 2025 gegarandeerd.

Wat is de kostprijs van het bureau dat de fusie begeleid?

Deze kostprijs staat vermeld in het raadsbesluit van 25 april 2023. Al onze raadsbesluiten zijn te raadplegen op https://galmaarden-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/zoeken.

De kostprijs voor deze opdracht bedraagt 144.787,60 euro (excl. BTW).

De kosten worden verdeeld tussen de 3 lokale besturen Galmaarden, Gooik en Herne op basis van het inwonersaantal van 1 januari 2023. Dit geeft volgende verdeling:

 • fusie check

  Galmaarden: 35,54%

 • fusie check

  Gooik: 37,58%

 • fusie check

  Herne: 26,88%

Verkiezingen

Zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de gemeenten nog onafhankelijk van elkaar stemmen of komen er gemeenschappelijke lijsten voor de fusiegemeente?

Indien er voor eind dit jaar definitief tot een fusie wordt beslist, worden de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 niet meer voor de oorspronkelijke gemeenten georganiseerd, maar meteen voor de nieuwe fusiegemeente. Dat betekent dat er één lijst komt. Op 13 oktober 2024 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen uit Galmaarden, Gooik en Herne komen met gemeenschappelijke lijsten met kandidaten uit de drie gemeenten. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt de nieuwe burgemeester.

In de volgende legislatuur telt de gemeente voor haar ongeveer 25.000 inwoners: 1 burgemeester, maximaal 7 schepenen en een voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, 29 raadsleden, 8 leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst De vermindering van het aantal politieke mandaten betekent een besparing van ongeveer 150.000 euro per jaar, ofwel één miljoen euro over een legislatuur.

Beleidskeuze infrastructuur

Komt er dan ook een gezamenlijk zwembad? Ninove heeft er één, Geraardsbergen en Edingen ook. Maar als burger betalen wij meer omdat wij geen inwoners zijn van die gemeenten.

Welke investeringen er in de nieuwe beleidsperiode vanaf 2025 gepland worden, is een beslissing die de nieuw verkozen bestuursploeg op dat moment zal moeten nemen. Of daar meteen een zwembad bij zal zijn, valt te betwijfelen. Een zwembad is niet alleen een grote investering. Het zorgt ook voor heel hoge kosten op het vlak van nutskosten en personeel (dat steeds moeilijker vindbaar blijkt). Ook in grote steden nemen private partners zwembaden over. Zelfs zij hebben het moeilijk om deze infrastructuur en dienstverlening betaalbaar te houden. Het is dus zeker en vast geen prioriteit.

Gezien de dienstverlening aan de burgers verder vanuit het gemeentehuis zal gebeuren; komt het geplande dienstencentrum er dan ook zoals voorzien?

We kunnen je wel al meegeven, dat het de ambitie blijft om een dienstencentrum te ontwikkelen. Maar het nieuwe bestuur moet dit uitwerken (waar, wanneer, hoe, …) op basis van het toekomstige dienstverleningsmodel en de prioriteiten inzake investeringen.

Wat met de plannen van vernieuwing/nieuwbouw van het gemeentehuis van Gooik, die in het vooruitzicht van een fusie on hold werden gezet?

Dit is een heel specifieke vraag, waarop het momenteel moeilijk is een sluitend antwoord te geven.

Is al geweten of en hoeveel er zal geïnvesteerd worden in de infrastructuurvoorziening in de dorpen? Gaat dat verder dan wat er al gepland staat voor de huidige legislatuur of ook over wat reeds werd beslist maar slechts in de volgende legislatuur zal worden uitgevoerd? Of staat alles dat niet voor 2025 kan gebeuren opnieuw ter discussie en moet dit eerst door het nieuwe gemeentebestuur van de fusiegemeente worden goedgekeurd? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de herinrichting Centrum Herne & Markevallei site.

Het huidige bestuur kan zich slechts binden aan engagementen en acties tot en met 2025. Tot die tijd loopt het meerjarenplan. In 2025 wordt er een nieuw meerjarenplan geschreven voor de periode 2026-2031. Het zal de nieuwe bestuursploeg zijn, die verkozen wordt na de verkiezingen van oktober 2024, die deze opdracht aangaat. Omdat de uitslag van verkiezeingen niet vooraf kan voorspeld worden, is het moeilijk om zekerheden uit te spreken op vandaag. We durven wel vermoeden dat grote en belangrijke investeringsprojecten die nu al worden voorbereid of soms al zijn aangevat ook in het toekomstig beleidsplan een plaats zullen vinden.

Beleidskeuze tegemoetkomingen

Zullen kortingen die nu voor één gemeente gelden ook automatisch gelden voor de volledige fusiegemeente? Genieten kinderen uit Herne bijvoorbeeld ook van het verlaagde tarief voor het speelplein in Gooik? Dat tarief geldt nu alleen voor de inwoners van Gooik.

De drie gemeenten worden ertoe verplicht om ten laatste in 2025 alle belastings- en retributiereglementen (waaronder de bijdragen voor evenementen of speelpleinwerking) op elkaar af te stemmen. De tarieven zullen dus in elk geval vanaf 2025 gelijk worden getrokken voor alle inwoners van de 3 gemeenten. Al deze inwoners zullen dus recht hebben op dezelfde kortingen als het toekomstige bestuur kiest om zijn eigen inwoners lagere tarieven aan te rekenen.

Beleidskeuze duurzaamheid

Gooik is al een tijdje bezig met duurzaamheid, hoe zit het in de andere gemeenten? Kunnen de 17 sdg' s een leidraad zijn voor volgende stappen? Waar moet de lat dan komen , op hoogste niveau of leggen we ze weer lager? Komt er een ambtenaar voor Noord -Zuid? Hoe wordt het memorandum dan bekeken?

Galmaarden, Gooik en Herne hebben vandaag al een sterk gelijkende beleidsvisie. Onze gemeenten hebben ook eenzelfde DNA of anders gezegd een gelijkaardig ruimtelijk en sociaal profiel. Het wordt een grote uitdaging, maar alle reglementen zullen in de loop van de komende jaren op elkaar moeten worden afgestemd en gelijkgeschakeld. Vast staat dat we een landelijke Pajotse gemeente willen blijven. Dat betekent voor de inwoners een gemeente met onbetaalbare rust, stilte en propere lucht in een groen kader die mee is met haar tijd. Een gemeentie die haar inwoners voorziet van een goede dienstverlening door een efficiënt en modern lokaal beleid te voeren. Daarbij is onderlinge verbinding binnen de gemeenschap, onder andere via het verenigingsleven, zeer belangrijk. De levendigheid van de gemeenschappen in elk van de 12 dorpen op het grondgebied moet dan ook maximaal ondersteund worden. Het wordt dus geen centralistische stadscultuur, maar een focus op élk dorp: liever dan een 3-gemeentenbeleid voeren we in de toekomst een 12-dorpen-beleid voor Galmaarden, Vollezele, Tollembeek, Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen, Strijland,Herne, Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane.

Beleidskeuze verkeersveiligheid/mobiliteit

De huidige aanpak van de verkeersveiligheid is duidelijk verschillend in de drie gemeenten. Kan de beste aanpak over de nieuwe fusiegemeente worden uitgerold?

De beleidskeuze moet gemaakt worden de nieuwe beleidsploeg maar verkeersveiligheid is voor alle besturen een belangrijk item.

Hoe gaat men de mobiliteit tussen de gemeenten versterken? Welke middelen wil men inzetten om zo de eenheid tussen de 3 deelgemeenten/ 12 deeldorpen te bevorderen? Gebeurt dat via een belbus/ persoonlijk vervoer / extra lijnbussen of een latere bediening?

Galmaarden, Gooik en Herne hebben vandaag al een sterk gelijkende beleidsvisie. Onze gemeenten hebben ook eenzelfde DNA of anders gezegd een gelijkaardig ruimtelijk en sociaal profiel. Het wordt een grote uitdaging, maar alle reglementen zullen in de loop van de komende jaren op elkaar moeten worden afgestemd en gelijkgeschakeld. Vast staat dat we een landelijke Pajotse gemeente willen blijven. Dat betekent voor de inwoners een gemeente met onbetaalbare rust, stilte en propere lucht in een groen kader die mee is met haar tijd. Een gemeentie die haar inwoners voorziet van een goede dienstverlening door een efficiënt en modern lokaal beleid te voeren. Daarbij is onderlinge verbinding binnen de gemeenschap, onder andere via het verenigingsleven, zeer belangrijk. De levendigheid van de gemeenschappen in elk van de 12 dorpen op het grondgebied moet dan ook maximaal ondersteund worden. Het wordt dus geen centralistische stadscultuur, maar een focus op élk dorp: liever dan een 3-gemeentenbeleid voeren we in de toekomst een 12-dorpen-beleid voor Galmaarden, Vollezele, Tollembeek, Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen, Strijland,Herne, Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane.

Beleidskeuze Landbouw

Wat met landbouw- en natuurbeleid ? Wat zijn momenteel de grootste gemene delers?

Galmaarden, Gooik en Herne hebben vandaag al een sterk gelijkende beleidsvisie. Onze gemeenten hebben ook eenzelfde DNA of anders gezegd een gelijkaardig ruimtelijk en sociaal profiel. Het wordt een grote uitdaging, maar alle reglementen zullen in de loop van de komende jaren op elkaar moeten worden afgestemd en gelijkgeschakeld. Vast staat dat we een landelijke Pajotse gemeente willen blijven. Dat betekent voor de inwoners een gemeente met onbetaalbare rust, stilte en propere lucht in een groen kader die mee is met haar tijd. Een gemeentie die haar inwoners voorziet van een goede dienstverlening door een efficiënt en modern lokaal beleid te voeren. Daarbij is onderlinge verbinding binnen de gemeenschap, onder andere via het verenigingsleven, zeer belangrijk. De levendigheid van de gemeenschappen in elk van de 12 dorpen op het grondgebied moet dan ook maximaal ondersteund worden. Het wordt dus geen centralistische stadscultuur, maar een focus op élk dorp: liever dan een 3-gemeentenbeleid voeren we in de toekomst een 12-dorpen-beleid voor Galmaarden, Vollezele, Tollembeek, Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen, Strijland,Herne, Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane.

Beleidskeuze onderwijs

Wordt er in het huidige traject ook rekening gehouden met de verschillende soorten onderwijs (gemeentelijk, academie en vrij onderwijs) in de gemeenten? Worden de onderwijsmedewerkers hierin betrokken?

Ook voor het beleidsdomein onderwijs (naast 8 andere beleidsdomeinen) werd er een werkgroep opgericht. Onze leerkrachten worden er door hun directie vertegenwoordigd. Wat het beleidsdomein onderwijs betreft, heeft de fusie geen grote impact tot op het niveau van de individuele leerkracht. Uiteraard werken we vanaf 2025 vanuit één schoolbestuur. De personeelsadministratie zal gezamenlijk, centraal worden aangepakt. De academie voor muziek, woord en dans wordt vandaag al door één schoolbestuur ingericht voor de 3 gemeenten. Ook Bever zal in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van dit succesvol aanbod. Verder blijven we de positieve samenwerking met alle andere onderwijsnetten aanhouden met respect voor de bepalingen van het flankerend onderwijsbeleid.

Beleidskeuze: inburgering

Hoe zal de nieuwe fusiegemeente de inburgering beheren van inwijkelingen die de taal noch de cultuur van onze streek kennen?

Zoals ze dat vandaag doen. Al zal de structuur van de nieuw te vormen organisatie misschien de bijkomende mogelijkheid creëren om een echte integratieambtenaar aan te stellen. Een opdracht die de 3 gemeenten vandaag niet elk op zich kunnen aangaan. Nog een voordeel van de fusie: de organisatie moet er absoluut sterker en veerkrachtiger van worden.

Adviesraden/inspraak

Wat met de adviesraden in de fusiegemeente? En in het bijzonder voor onze doelgroep senioren in de seniorenraad? Blijven deze raden behouden en onder welke structuur in zo een grote gemeente? Wij weten dat in Herne de adviesraden afgeschaft zijn. Men is overgestapt naar platformen. Wij vangen echter minder positieve geluiden op omtrent deze structuur. We vrezen een werking op een laag pitje.

Participatie van burgers blijft ook in een nieuwe legislatuur en in een nieuwe gemeente een belangrijk middel om de democratische vertegenwoordiging van de raden te versterken. Adviesraden zullen van alle tijden zijn. Samenwerking kan hen op dat vlak zelfs versterken. Of ze op exact dezelfde manier georganiseerd zullen blijven, zal bepaald worden door de nieuw verkozen beleidsploeg in 2025. We zien vandaag wat verschillen in benadering, maar stellen wel vast dat elk van de 3 besturen de vertegenwoordigers van adviesraden naar waarde schatten en met aandacht naar hun stem luisteren. Daar hoeft uiteraard niets aan te veranderen.

Worden de raden van de verschillende gemeenten, als die er al zijn ook ergens om advies ivm de fusie gevraagd? En kunnen die raden eens samen gebracht worden om er eens over te praten?

De adviesraden worden in het participatieproces betrokken via een afzonderlijke bevraging. Het doel van deze bevraging is om de verwachtingen en bezorgdheden van de adviesraden in kaart te brengen.

Komt er ook een werkgroep met inwoners die kan denken rond vragen zoals "Wat doen we met overbodige kerken?"

Het is de bedoeling om tijdens de fusiecafés van oktober 2023 een antwoord op dergelijke vragen te geven. Tijdens die fusiecafés staan participatie en dialoog centraal.

Worden de adviesraden behouden, gerespecteerd en aangemoedigd adviezen te geven?

Participatie van burgers blijft ook in een nieuwe legislatuur en in een nieuwe gemeente een belangrijk middel om de democratische vertegenwoordiging van de raden te versterken. Adviesraden zullen van alle tijden zijn. Samenwerking kan hen op dat vlak zelfs versterken. Of ze op exact dezelfde manier georganiseerd zullen blijven, zal bepaald worden door de nieuw verkozen beleidsploeg in 2025. We zien vandaag wat verschillen in benadering, maar stellen wel vast dat elk van de 3 besturen de vertegenwoordigers van adviesraden naar waarde schatten en met aandacht naar hun stem luisteren. Daar hoeft uiteraard niets aan te veranderen.

Personeel

Ik verwacht dat er inspraak zal komen in de taakverdeling? Voornamelijk voor de mensen die momenteel met verschillende petjes werken lijkt het mij logisch dat er gepraat wordt over waar ze heen willen met hun carrière. Gezien sommige eenmansdiensten zullen uitbreiden naar diensten en taken door meerdere personen uitgevoerd, kan gevoel, insteek en uitvoering erg veranderen.

We beseffen de nood aan een sterke betrokkenheid van de medewerkers om van dit fusietraject een geslaagde oefening te kunnen maken. We duiden binnenkort een transitiemanager aan die onze 3 besturen zal begeleiden om tegen eind dit jaar een "draaiboek" voor te bereiden waarmee we de komende jaren aan de slag moeten om de fusie ook in de praktijk uit te voeren. Een nieuwe organisatiestructuur zal daar deel van uitmaken. Het is één van de sterke punten van de transitiemanager dat die gebruik zal maken van werkgroepen, vormgegegeven door medewerkers van de 3 besturen, om dit verhaal samen te schrijven. Alleen al in dat proces zal de expertise van ons personeel van groot belang zijn. Groeien naar een nieuwe organisatie creëert mogelijk opportuniteiten. De vaststelling dat we elk op zich heel wat medewerkers in dienst hebben met heel veel verschillende "petjes" op het hoofd werd ook bevestigd door de bestuurskrachtanalyse. Een gebrek aan continuïteit van dienstverlening en de nood aan specialisatie zijn pijnpunten die daaruit voortkomen. Die willen we in een fusieverhaal aangepakt zien. We zullen dus maximaal inzetten op de competenties van onze medewerkers en de juiste man of vrouw op de juiste plaats in de nieuwe organisatie trachten te plaatsen. Uiteraard zal de mening van de medewerkers zelf er toe doen om die keuzes bewust én met succes te kunnen maken. Wordt dus vervolgd.

Hoe zit het met tal van verenigingen (sportclubs, fanfares, enz.)? Gaat uit er politieke hoek worden aangedrongen om ook hier zo veel mogelijk samen te smelten?

Het ligt zeker niet in de intentie van de fusiebesturen om verenigingen aan te zetten tot samensmelting of fusie. Als die nood van onderuit groeit, zullen we verenigingen daar graag in begeleiden, maar hoe zij zich organiseren behoort aan hun eigen autonomie toe. Een beperkte hinder die verenigingen kunnen ondervinden is dat ze bij een eventuele adreswijziging ook de statuten moeten aanpassen en dit doormelden aan de Kruispuntbank voor ondernemingen. Ook daar zullen we graag ondersteunend optreden.

Er wordt gesteld dat na de fusie alle personeelsleden van de drie gemeenten in dienst blijven van de fusiegemeente. Is dit wel een vorm van efficiënt werken?

Het is een duidelijk engagement van de 6 werkgevers (3 gemeenten en 3 OCMW's) om alle personeelsleden aan boord te houden in het nieuwe fusiebestuur. De fusie op zich zal niet voor ontslagen zorgen. Wel kan uit de nieuwe organisatiestructuur blijken dat er in sommige diensten een onder-, dan wel een overbezetting van personeel is. In eerste instantie zal de denkoefening over onze nieuwe organisatie dus ook kansen bieden aan werknemers die intern binnen de organisatie een andere of nieuwe taak willen opnemen. We moeten er daarnaast rekening mee houden dat de eerste jaren van een fusie een verhoogde personeelsinzet kunnen vragen net om het hele veranderingstraject vlot te laten verlopen. Tot slot is het ook zo dat een deel van de personeelsleden via natuurlijk verloop op korte termijn de organisatie zal verlaten wegens pensionering. Daar waar mensen ons verlaten, zal er telkens weldoordacht omgesprongen worden met de vrijgekomen werkplek en kan er op termijn efficiëntie ontstaan door de juiste man of vrouw op de juist plaats te brengen zonder bijkomend te moeten aanwerven. Dit is geen regel. Het is een afweging die functie per functie, dienst per dienst zal moeten worden gemaakt in overleg met de medewerker.

Op dit moment worden de besturen geconfronteerd met een gebrek aan interne kennis op bepaalde domeinen. Hoe zal dit in het nieuwe bestuur worden opgevangen en zal er worden ingezet op vormingen voor de medewerkers?

Er is momenteel geen gebrek aan kennis bij de personeelsleden. Zij zijn deskundigen, elk in hun materie. We voelen wel dat er een grote druk op de medewerkers ontstaat omdat samen met het groeiende takenpakket ook de regelgeving steeds omvangrijker én complexer wordt. Een fusie zal toestaan om binnen een bepaald beleidsdomein "specialisten" te ontwikkelen en op te leiden. Een team dat elkaar kan bijstaan in zware dossiers, daar waar men nu vaak op zichzelf is aangewezen. Bovendien zorgt het versterken van een eenmansdienst naar een team voor de nodige continuïteit van dienstverlening aan de burger. Op vorming en opleiding van medewerkers zetten de 3 besturen vandaag al hoog in. Dat zal zo blijven.

Zullen medewerkers van het lokaal bestuur zich mobiel moeten gaan verplaatsen tussen de gemeentehuizen in de gemeenten?

Verplaatsingen over het grondgebied horen er voor sommige medewerkers vandaag al bij. Het grondgebied wordt heel wat groter, dus geldt dat ook voor de verplaatsingen. Met die uitdaging houden we rekening bij het uitdenken van ons nieuw dienstverleningsconcept. Willen we efficiënt werken, dan moeten we ook kostbare verplaatsingstijd zien in te perken. We maken logische keuzes op dat vlak, met telkens één doel voor ogen: de burger correct en tijdig blijven bedienen. Dat sommige van onze personeelsleden op een andere werkplek terecht zullen komen in het nieuwe verhaal staat nu al vast. Hoe dit verhaal er concreet zal uitzien, kunnen we slechts over enkele maanden intern communiceren aan onze medewerkers.

Praktisch straatnamen

Hoe zal het probleem van identieke straatnamen in de 3 gemeenten worden opgelost?

Op een participatieve manier. Het gaat over ongeveer in totaal 20 straatnamen die gelijk of sterk gelijkend zijn over de 3 gemeentegrenzen hen. Ook hier is inbreng van burgers mogelijk. In dit verhaal zal ook rekening gehouden worden met de weg van de minste weerstand voor de burger of ondernemer. De straten die van naam moeten veranderen zullen met zorg uitgekozen worden om de impact die er hoe dan ook zal zijn te beperken.

Wat met de kosten voor bedrijven die gevestigd zijn in een straat die van naam moet wijzigen ten gevolge van de fusie? Wat met de wijziging Belgisch staatsblad vennootschappen?

We doen er alles aan om de impact voor de bewoner of de ondernemer van die straten zo veel mogelijk te beperken. De postcode van je gemeente blijft behouden. De Vlaamse overheid voorziet dat heel wat aanpassingen rechtstreeks gebeuren. Instanties zoals telecom- en nutsbedrijven, banken, verzekeraars, belastingkantoren, dienstenchequebedrijven, ziekenfondsen en de sociale zekerheid worden automatisch op de hoogte gebracht. Reispassen en rijbewijzen moeten niet aangepast worden. Je werkgever, artsen en de school van jouw kind(eren) dien je wel zelf op de hoogte te brengen. We begeleiden je in een vlotte aanpassing van de gegevens op je identiteitskaart.

Hoe wordt er beslist wie zijn straatnaam behoudt en wie een nieuwe krijgt?

Het vaststellen van straatnamen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het is bovendien evident dat een straat met 100 woningen voorrang om haar naam te behouden zal krijgen op een straat met dezelfde naam waar slechts 20 woningen gevestigd zijn.

Welke straatnamen worden wanneer aangepast?

Volgens de omzendbrief van 24 september 2020 moeten de homonieme straatnamen voor de fusie veranderd zijn. ABB raadt besturen dus aan om de procedure te voltooien voor de eigenlijke fusiedatum om te vermijden dat de nieuwe gemeente tijdens een bepaalde periode 2 straten telt met dezelfde naam. Meerdere straten met dezelfde namen worden beschouwd als homoniemen. Meerdere straatnamen met fonetisch dezelfde namen worden ook beschouwd als homoniemen (bijvoorbeeld: Speldstraat en Speltstraat). Deze straatnamen kunnen volgens de verkorte procedure worden aangepast. Straatnamen waarover er ‘louter’ verwarring kan ontstaan, moeten via de algemene procedure gebeuren en kunnen ook na de fusie.

Niet bevoegd

Blijven postkantoren bestaan en wat met de bestaande postnummers?

De fusie heeft in sé geen impact op postkantoren (dat is een bevoegdheid van Bpost) en evenmin op het toekennen van postcodes. De huidige postcodes blijven behouden.

Inspraak

De nieuwe gemeente zal meer inwoners kennen en dus mogelijks leiden tot minder zeggenschap van burgers. Hoe gaan jullie garanderen dat de mensen nog gehoord worden met meer inwoners?

We voelen in de fusievoorbereidingen dat inspraak en participatie hoog op de agenda blijven staan. De manier waarop dit in de toekomst zal worden georganiseerd moet voor een stuk ook van onderuit groeien. Het is duidelijk uit ervaring dat mensen zich het meest betrokken voelen en de meeste inspanning leveren om mee te denken en te doen wanneer ze rechtstreeks aangesproken worden door een project. Inzetten op inspraak rond concrete acties of projecten op buurtniveau lijkt dus alvast een must. Dit moment geeft ook de gelegenheid om na te denken over de werking van de adviesraden. Is het werkzaam om naast elkaar over verschilllende beleidsdomeinen na te denken? Is het beter om doelgroepgericht inspraak te organiseren? Het zijn vragen waarover we jou als burger ook graag over aan het denken zetten. Het nieuwe bestuur zal hiervoor het juiste kader moeten creëren in 2025. Onze huidige adviesraden worden op dit moment ook betrokken in de fusievoorbereidingen zodat we met hun vragenen bezorgdheden alvast rekening kunnen houden.

De nieuwe gemeente zal meer inwoners kennen en dus mogelijks leiden tot minder zeggenschap van burgers. Hoe gaan jullie garanderen dat de mensen nog gehoord worden met meer inwoners?

We voelen in de fusievoorbereidingen dat inspraak en participatie hoog op de agenda blijven staan. De manier waarop dit in de toekomst zal worden georganiseerd moet voor een stuk ook van onderuit groeien. Het is duidelijk uit ervaring dat mensen zich het meest betrokken voelen en de meeste inspanning leveren om mee te denken en te doen wanneer ze rechtstreeks aangesproken worden door een project. Inzetten op inspraak rond concrete acties of projecten op buurtniveau lijkt dus alvast een must. Dit moment geeft ook de gelegenheid om na te denken over de werking van de adviesraden. Is het werkzaam om naast elkaar over verschilllende beleidsdomeinen na te denken? Is het beter om doelgroepgericht inspraak te organiseren? Het zijn vragen waarover we jou als burger ook graag over aan het denken zetten. Het nieuwe bestuur zal hiervoor het juiste kader moeten creëren in 2025. Onze huidige adviesraden worden op dit moment ook betrokken in de fusievoorbereidingen zodat we met hun vragen en bezorgdheden alvast rekening kunnen houden.

Communicatie

Hoe zal in deze grote gemeente de communicatie/informatie naar de brede burger georganiseerd worden over bijvoorbeeld geuniformaliseerde regelgeving, toelagen, RUP, mobiliteit, zoals vervoer op maat?

Het communicatieaanbod van de 3 lokale besturen is sterk gelijkend én zeer divers. We bereiken vandaag àl onze doelgroepen, van jong tot oud. De bestaande kanalen blijven minimaal behouden, maar zullen worden herleid naar één medium voor één lokaal bestuur. Denk aan één website, één gemeentelijk infoblad, één nieuwsbrief, één Facebookpagina enz. Deze algemene communicatie zal aangevuld blijven met straat-, of buurtgerichte communicatie in het kader van projecten door middel van affiches, brieven en flyers. We kiezen voor digitaal waar mogelijk maar zijn er zeer aandachtig voor om alle doelgroepen waar nodig ook op papier te blijven bereiken.

Hoe zal in deze grote gemeente de communicatie/informatie naar de brede burger georganiseerd worden over bijvoorbeeld geuniformaliseerde regelgeving, toelagen, RUP, mobiliteit, zoals vervoer op maat?

Het communicatieaanbod van de 3 lokale besturen is sterk gelijkend én zeer divers. We bereiken vandaag àl onze doelgroepen, van jong tot oud. De bestaande kanalen blijven minimaal behouden, maar zullen worden herleid naar één medium voor één lokaal bestuur. Denk aan één website, één gemeentelijk infoblad, één nieuwsbrief, één Facebookpagina enz. Deze algemene communicatie zal aangevuld blijven met straat-, of buurtgerichte communicatie in het kader van projecten door middel van affiches, brieven en flyers. We kiezen voor digitaal waar mogelijk maar zijn er zeer aandachtig voor om alle doelgroepen waar nodig ook op papier te blijven bereiken.

Dorpenbeleid

Zal er met de fusie geen extra tussenlaag gecreeërd worden door de twaalf dorpen die de gemeenten op dit moment kenmerken? En hoe zullen de verschillende dorpen vertegenwoordigd worden in de nieuwe gemeente?

Een extra bestuurslaag is niet aan de orde in onze denkoefening. De identiteit en het gemeenschapsgevoel van de dorpen willen we blijven respecteren door de sociale, culturele en economische activiteit ter plaatse te bewaren of versterken. Voor de vertegenwoordiging verwijzen we naar de vragen die hier al werden gesteld met betrekking tot inspraak en participatie.

Zal er met de fusie geen extra tussenlaag gecreeërd worden door de twaalf dorpen die de gemeenten op dit moment kenmerken? En hoe zullen de verschillende dorpen vertegenwoordigd worden in de nieuwe gemeente?

Een extra bestuurslaag is niet aan de orde in onze denkoefening. De identiteit en het gemeenschapsgevoel van de dorpen willen we blijven respecteren door de sociale, culturele en economische activiteit ter plaatse te bewaren of versterken. Voor de vertegenwoordiging verwijzen we naar de vragen die hier al werden gesteld met betrekking tot inspraak en participatie.

Financiën en belastingen

Wat is de impact op de gemeentelijke inkomsten als de belastingen naar het laagste niveau over de drie gemeenten worden gebracht?

De eventuele keuze voor een verlaging van de aanvullende personenbelasting én van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zorgen uiteraard voor een flinke hap uit de ontvangsten. Simulaties die werden gemaakt maken duidelijk dat dit een impact kan hebben van om en bij de 6,8 miljoen euro op basis van een legislatuur of omgerekend een minderontvangst van ongeveer 1,1 miljoen euro per jaar. Het verlies aan inkomsten bij verlaging van belastingen wordt wel deels gecompenseerd door de fusiebonus: een schuldovername door de Vlaamse overheid van ongeveer 5 miljoen euro. DIt gaat om simulaties. Uiteraard zal het ook aan het nieuw te vormen bestuur toekomen om definitief te beslissen over de belastingvoeten.

Jouw antwoord niet gevonden?

Heb je een concrete vraag? Maak je je ergens zorgen om? Vind je het antwoord op jouw vraag niet terug in onze veelgestelde vragen?

Stel hier je vraag fusie veel gestelde vraagen